Algemene voorwaarden Eagles Law B.V. – oktober 2021

Deze pagina is voor het laatst aangepast in oktober 2021.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Eagles Law.
 2. Eagles Law is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Eagles Law. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten. Werknemers werkzaam ten behoeve van Eagles Law kunnen niet door de opdrachtgever worden aangesproken.
 3. Indien in verband met de aan Eagles Law opgedragen werkzaamheden derden dienen te worden ingeschakeld, dan zal Eagles Law vooraf overleggen met de opdrachtgever. Eagles Law zal de nodige zorgvuldigheid bij de selectie van deze derden-opdrachtnemers in acht nemen. Eagles Law is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van een dergelijke derde partij in de uitvoering van zijn diensten. Eagles Law heeft het recht een beperking van aansprakelijkheid die een dergelijke derde partij bedingt, namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 4. In het kader van de uitvoering van haar dienstverlening kan Eagles Law persoonsgegevens verwerken. In de Privacy statement van Eagles Law staat beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en wat de rechten van betrokkenen zijn.
 5. Partijen zullen strikte geheimhouding betrachten ten aanzien van alle informatie die hen ter kennis is gekomen in het kader van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden, tenzij bekendmaking is toegestaan of de wet of een rechter tot bekendmaking dwingt. Partijen staan ervoor in dat alle personen die door hen direct of indirect worden ingeschakeld de in dit artikel genoemde verplichtingen nakomen.
 6. Behoudens voor zover de aansprakelijkheid niet beperkt kan worden naar Nederlands recht, is alle aansprakelijkheid van Eagles Law beperkt tot het betaalde bedrag, uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering, in de betreffende zaak. Als de aansprakelijkheid niet gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering van Eagles Law, is de aansprakelijkheid beperkt tot het maximum van de door Eagles Law verzonden declaraties ten aanzien van de in het betreffende geval aan Eagles Law verleende opdracht in de 12 maanden voorafgaand aan het incident dat de aansprakelijkheid van Eagles Law veroorzaakte, met een maximum van € 10.000.
 7. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers van Eagles Law of personen waarmee een samenwerkingsverband is gesloten is uitgesloten. Ten behoeve van deze (rechts)personen gelden deze algemene voorwaarden onverminderd. Deze (rechts)personen kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen overeengekomen derdenbeding.
 8. Behoudens andersluidende afspraken heeft elke opdrachtgever heeft het recht om zijn opdracht aan Eagles Law te beëindigen. Eagles Law heeft eenzelfde recht.
 9. Eagles Law is in ieder geval bevoegd de opdracht te beëindigen in geval van: (1) niet-betaling van facturen, verschotten en/of kosten; (2) verzuim of weigering van opdrachtgever om openheid van zaken te geven, samen te werken, of de inspanningen van Eagles Law voldoende te ondersteunen; (3) het geven van onjuiste informatie, het achterhouden van informatie of de weigering om belangrijke feiten aan Eagles Law te openbaren; of (4) verzuim of weigering van opdrachtgever om advies van Eagles Law te accepteren (en uit te voeren).
 10. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, jegens Eagles Law in verband met de uitvoering van de door Eagles Law verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval na 6 maanden na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijze bekend kon worden met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. In alle gevallen vervallen voornoemde rechten en bevoegdheden uiterlijk een jaar na de uitvoering van de werkzaamheden door Eagles Law.
 11. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Eagles Law, vrijwaart opdrachtgever Eagles Law van, en zal opdrachtgever Eagles Law schadeloos stellen voor, alle vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen die een derde op enig tijdstip jegens Eagles Law mocht hebben of jegens Eagles Law mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden verricht of te verrichten door Eagles Law voor de opdrachtgever of die anderszins verband houden met de opdracht van de opdrachtgever aan Eagles Law, daaronder mede begrepen schade, kosten en uitgaven die Eagles Law maakt of doet in verband met een dergelijke vordering, aanspraak of rechtsvordering.
 12. Tenzij sprake is van een abonnementsstructuur of een fixed fee-afspraak, is opdrachtgever aan Eagles Law een fee verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven, zoals overeengekomen tussen partijen en zoals deze – na vooraankondiging – van tijd tot tijd door Eagles Law kan worden vastgesteld (zij het nooit met terugwerkende kracht, waarbij opdrachtgever bij een verhoging te allen tijde het recht heeft de opdracht te beëindigen). Naast deze fee is de opdrachtgever aan Eagles Law de kosten voor derden verschuldigd die Eagles Law ten behoeve van de opdrachtgever betaalt. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting tegen het van tijd tot tijd geldende tarief.
 13. Enige offerte of prijsafspraak is exclusief kosten voor derden (zoals koeriersdiensten, externe onderzoekskosten, kosten van vertalingen, kosten voor het inschakelen van een advocaat/gespecialiseerde jurist (voor zover van tevoren overlegd)) of belastingen tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken. De kosten voor derden, die ontstaan in verband met de vertegenwoordiging van een opdrachtgever door Eagles Law, zullen – na voorafgaan overleg – aan Eagles Law worden vergoed of door de opdrachtgever rechtstreeks aan die opdrachtnemers betaald. Eagles Law garandeert daarbij dat direct noch indirect marge in rekening brengt over de kosten van de derde.
 14. De facturen van Eagles Law moeten binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum zijn betaald. In geval van een abonnementsstructuur worden de facturen per kwartaal vooraf verstuurd. Fixed fee afspraken of werkzaamheden op basis van ‘uur-factuur’ worden (maandelijks) achteraf in rekening gebracht. Opschorting, aftrek of verrekening is uitgesloten. Bij gebreke van tijdige betaling heeft Eagles Law het recht de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de vijftiende (15) dag na de factuurdatum alsmede om incassokosten in rekening te brengen. Eagles Law beschikt niet over een derdengeldenrekening.
 15. De rechtsverhouding tussen Eagles Law en de opdrachtgever wordt beheerst door en is onderworpen aan Nederlands recht.
 16. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met (i) de door of namens Eagles Law verrichte of te verrichten werkzaamheden en/of (ii) de rechtsverhouding met de opdrachtgever zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van de bevoegde rechter te Amsterdam. Dit onverminderd het recht op hoger beroep en beroep in cassatie.
 17. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers.
 18. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en in de Engelse taal. In geval van een verschil of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse teksten en de Engelse teksten van deze algemene voorwaarden of een verschil in de interpretatie daarvan, prevaleren de algemene voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal.