Privacyverklaring Eagles Law B.V.

Privacy statement Eagles Law

Versie 2.0

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 3 maart 2022.

Eagles Law hecht veel waarde aan uw privacy. Daarom vinden wij het belangrijk om u uiteen te zetten hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

In deze privacyverklaring lichten wij toe welke gegevens wij wanneer en met welk doel verwerken. De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden opgeslagen op beveiligde servers en zijn niet toegankelijk voor derden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar u als persoon te herleiden zijn. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan uw NAW-gegevens. Ons basisprincipe is dat wij nooit meer persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken dan strikt noodzakelijk is.

De persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met u. Dit betreft de contactgegevens van u of uw organisatie en haar contactpersonen en de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen in het kader van de door u verstrekte opdracht, maar ook de gegevens om contact met u te kunnen onderhouden en onze werkzaamheden aan u te kunnen factureren.

Waarvoor hebben wij uw persoonsgegevens nodig?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Zo hebben wij uw persoonsgegevens nodig om de aan ons verstrekte opdracht uit te kunnen voeren en om een deugdelijke administratie te kunnen voeren. Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens om contact met u te kunnen houden en u op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen. Wij hebben uw persoonsgegevens daarnaast nodig om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten. Daarbij kan worden gedacht aan wettelijke voorschriften die zien op de inrichting van onze bedrijfsvoering. In voorkomend geval zijn kunnen wij een kopie van uw identiteitsbewijs in ons dossier te bewaren indien zulks noodzakelijk in het kader van de Wwft.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

Eagles Law, gevestigd aan de Frederik Hendrikstraat 67HS (1052 HL) Amsterdam, is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.

Wanneer verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden?

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van diensten, als wij daartoe een wettelijke verplichting hebben of in gevallen waarbij wij bij de uitvoering van onze werkzaamheden gebruik maken van een externe dienstverlener. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld Wefact voor onze facturen. Wanneer wij gebruik maken van de diensten van derden, dan dragen wij er zorg voor dat met deze derden een verwerkersovereenkomst is gesloten, zodat gewaarborgd is dat uw gegevens ook door deze derden vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend in het kader van het door ons bepaalde doel.

Uw gegevens worden in voorkomend geval doorgegeven aan derden gevestigd buiten de EU, indien dit onderdeel is van onze afspraken met u. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn, indien u ons verzoekt uw belangen te behartigen buiten de EU.

Welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken, maar ook op wijziging, overdracht, vergetelheid of verwijdering daarvan. U kunt ook bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens. Ten slotte kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die wij over u hebben vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of laten overdragen, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via r.gielisse@eagles-law.com. Wij zullen u zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt en of wij aan uw verzoek tot verwijdering, aanpassing of overdracht zullen of kunnen voldoen.

Mocht u klachten hebben over onze gegevensverwerking, neem dan gerust contact met ons op via r.gielisse@eagles-law.com of +31621817806. Ook wijzen wij u erop dat u een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezichthoudende autoriteit.

Voor welke periode bewaren wij uw gegevens?

Alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. In ieder geval bewaren wij de door u verstrekte persoonsgegevens voor de termijn die nodig is om de door u verstrekte opdracht uit te voeren en eventuele claims te kunnen afwikkelen. Voor bepaalde gegevens geldt een wettelijke bewaartermijn. Zo hebben wij een fiscale bewaarplicht van ten minste zeven jaar. Aan u gerichte facturen bewaren wij voor deze termijn.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien daartoe aanleiding is.

Contact

Voor vragen over onze gegevensverwerking kunt u zich richten tot r.gielisse@eagles-law.com of contact met ons opnemen via +31621817806.